Столична лекарска колегия на БЛС

Фонд “Млад лекар”

ФОНД „ЛЕКАРСКА ВЗАИМОПОМОЩ“ на Столична лекарска колегия е създаден с решение на Общото събрание и е в сила от 1 юли 2007 г.

Дейността му е регламентирана от Правилник за дейността на фонда, който за последно е актуализиран от УС на СЛК през юли 2009 година. Повишени са били размери за отделни основания от 200 на 400 лева, които ще бъдат коментирани по-долу.
Със свое Решение № 11 от 2 юли 2018 г. Управителният съвет на Столична лекарска колегия – БЛС гласува да се извърши сериозно проучване на критериите и условията, при които да се изпращат лекари на краткосрочни специализации в чужбина, финансирани от Фонда.Това решение бе прието след като Управителният съвет единодушно прекрати плащанията по 2-те застраховки – т.нар. медицинска и надграждащата застраховка „Професионална отговорност“.
След като УС на СЛК единодушно преструктурира премиите по застрахователните договори „Професионална отговорност“ и „Медицински риск“ във Фонд „Взаимопомощ“ се очакват регулярни постъпления ежемесечно във фонда в размер на 9 500 лева, при 1 (един) лев, вноска за редовен член.

За изпълнение на Решението от 2 юли 2018 г. на УС на СЛК-БЛС е наложително да бъдат внесени допълнения и изменения в Правилника за Фонд „Взаимопомощ“ , както следва:
Краткосрочните обучения (курсове, практикуми, колоквиуми и др.п.) за специализации в чужбина – със средства от Фонда „Взаимопомощ“ и от перманентна кампания за привличане на спонсорски средства се използват за Фонд “Млад лекар”.

Специализациите по специалности, обучаващи болници, предлагащи курсове в чужбина, таксите и срокове се публикуват на официалната интернет страница на СЛК.

Комисия от независими външни експерт – консултанти, утвърдена с решение на УС на СЛК-БЛС определя/класира кандидатите по съответните специалности.
Съгласно фонда, право на помощ при краткосрочни обучения в България и чужбина имат лекари, които не са навършили 40 години!


Ред за кандидатстване за субсидиране по Фонд “Млад лекар”:

– Предложение от ръководителя на лечебното заведение, в което работи кандидатът до Председателя на СЛК на БЛС.
– Свидетелство за придобита специалност, в случаите когато има такава или се изисква за съответното обучение.
– CV – на български и английски език.

Документите се подават лично в офиса на СЛК на БЛС.